Skip to the content

Executive Committee Members 2018/19

Patron:

Principal, 
Jaffna Central College

President:

Mr P Sri-Ramachandran

Vice Presidents:

Mr K.Sivaharan

Mr K Kalavanan

Mr N Annathurai

Hon. Secretary:

Mr T.Selvakumar

Hon. Asst Secretary:

Mr K.Vijaishankar

Hon. Treasurer:

Mr K Krishnakumar

Hon. Asst Treasurer:

Mr  M Thillaiampalam

Committee Members:

Mr  V.Paul Prahalathan

Mr. Joy Pooranachandran

Mr S.Vernu

Mr  Prakash Shanmuganathan

Mr G.Gajan

Mr G.Jagath Jeevan

Mr G.Somasuntharam

Mr S.Sanjayan

 

 

Sports Committee

 Mr G.Gajan

Social committee

Mr N Annadurai

Membership Committee

Mr S.Vernu

IT & Web-dev Committee

Mr S. Sanjayan

Education Committee

 Mr  K.Vijaishankar

comments powered by Disqus