Skip to the content

Past Cricket and Football Captains

Cricket
1901 R.R. Nalliah
1902 R.R. Nalliah
1903 R.R. Nalliah
1904 L.R. Alexander
1905 R.C. Thambiah
1906 R.C. Thambiah
1907 W.K. Watson
1908 S.T. Sivasubramanium
1909 S.T. Sivasubramanium
1910 Victor Paul
1911 D.G. Singanayagam
1912 S.E.N. Nicholas
1913 F.A.S. Hoole
1914 R.J. Nicholas
1915 B.R.M. Cheenivasagam
1916 B.R.M. Cheenivasagam
1917 I. Rasanayagam
1918 C. Navaratnam
1919 R.R. Arunasalam
1920 R.R. Arunasalam
1921 G. Sithamparapillai
1922 S. Muthiah
1923 A.D. Sellathurai
1924 P.C. Selvaratnam
1925 M. Subramanium
1926 R.P. Charles
1927 M. Kanagaratnam
1928 F. Dennis
1929 F. Dennis
1930 T.M.S. Mohamooth
1931 M. Kanagaratnam
1932 S. Navaratnam
1933 B.S.N. Selvadurai
1934 B.S.N. Selvadurai
1935 P. Selvaratnam
1936 V. Arumanayagam
1937 V. Arumanayagam
1938 RP.Thangarajah / RRS.Nalliah
1939 P.P. Thangarajah
1940 D.S. Thambiah
1941 E.R.S. Jacob
1942 W.J. Thambiah
1943 S.D. Jayasingam
1944 W. Pathmanathan
1945 W. Pathmanathan
1946 E.S. Thambiah
1947 Sam N. Vadivelu
1948 W. Sivagurunathan
1949 V.D. Jeyaratnasingam
1950 K. Sivapatham
1951 V.D. Jeyaratnasingam
1952 R. Sundaralingam
1953 N. Rajendra
1954 S.R. Kanagalingam
1955 R.K.V. Premachandra
1956 R.K.V. Premachandra
1957 Bunny Vantwest
1958 Rajan Alagaratnam
1959 N. Segarajasingam
1960 M. Sivaratnam
1961 M. Sivaratnam
1962 J. Kanaganayagam
1963 V.T. Mahalingam
1964 R. Satchithananthan
1965 K.D. Ganeshakumar
1966 A. Patkunarajah
1967 S. Sivasothy
1968 P. Balendra
1969 D. Puradchithasan
1970 R. Rajasingam
1971 M. Jeyakumar
1972 T. Mahendran
1973 M.S. Nazeer
1974 R. Srikantha
1975 S. Sivakumar
1976 S. Sivamithiran
1977 R. Naguleswaran
1978 S. Karunaharan
1979 A. Baheerathan
1981 R. Balakumar
1982 K. Thomas
1983 V.P. Prahalathan
1984 V. Sutharsanan
1985 T. Raviraj
1986 K. Rajasekar
1987 G. Terry Mahan
1988 K. Vivekananthan
1989 S. Ramesh
1990 M. Muhunthan
1991 T. Arunothayan
1992 K. Pirabaharan
1993 S. Agash
1994 S. Manivathanan
1995 S. Ravi Sankar
1996 -
1997 N. Nizakaran
1998 R. Sutharsan
1999 T. Vasudevan
2000 B Kagetharan
2001 K Pragash
2002 S Kartheepan
2003 V Rajievekumar
2004 R. Mathursan
2005 K. Rohan
2006 G. Mageepan
2007 J.R.A Prasath and J. Dilan
2008 B. Dayan
2009 K. Sheltapn
2010 S. James Janson
2011 G. Jarik Thushanth
   
Football  
1900 T.R. Nalliah
1901 T.R. Nalliah
1902 R.R. Alexander
1903 R.R. Alexander
1904 R.R. Alexander
1905 R.C. Thambiah
1906 R.C. Thambiah
1907 R.R. Tamber
1908 S. Amoothalingam
1909 S.T. Sivasubramanium
1910 V. Cumaraswamy
1911 D.G. Singanayagam
1912 G. Chinniah
1913 K. Kanagaratnam
1914 V.S. Karthikesu
1915 W.G. Spenser
1916 A.E. Alexander
1917 K. Kanagaratnam
1918 R.R. Arunachalam
1919 R. Kanagasabai
1920 C. Arasaratnam
1921 A. Dharmaratnam
1922 A.P. Savundranayagam
1923 A.P. Aavundranayagam
1924 T. Nadarajah
1925 M. Subramanium
1926 V.R.E. Nicholas
1927 V. Arambu
1928 V. Arambu
1929 S. Kandiah
1930 T.M.S. Mohamooth
1931 P.T. Orantis
1932 G.C.T. Rajanayagam
1933 S. Thambimuttu
1934 S. Vasuthevan
1935 C. Vacidevan
1936 C. Vacidevan
1937 A. Arumanayagam
1938 M. Sebaratnam
1939 M. Sebaratnam
1940 M. Kanagaratnam
1941 M. Pararajasingam
1942 K. Bramanathan
1943 S.E. Rajanayagam
1944 S. Vijayapaskaran
1945 K.A. Paramenthiran
1946 S. Dharmapalan
1947 M. Yogaratnam
1948 A.C. Thiagarajah
1949 M. Sivagurunathan
1950 V.D. Jeyatnasingam
1951 S. Rajaratnam
1952 S. Nadarajah
1953 M. Rajendra
1954 R. Kanagalingam
1955 R.K.V. Premachandra
1956 S. Tharmanayagam
1957 R. Nadarajah
1958 V.T. Sivalingam
1959 K. Maheswaran
1960 P.S. Suntheralingam
1961 V. Thanabalasingam
1962 T. Tharmarajah
1963 N. Perinpanathan
1964 -
1965 R. Sachithanandan
1966 -
1967 D. Puradchithasan
1968 G. Shantheeharan
1969 -
1970 -
1971 R.J. Edward
1972 S. Thevarajah
1973 G. Emmanuel
1974 G. Chitranganan
1975 A. Jacob
1976 T. Robert
1977 T. Sriskandarajah
1978 A. Charles Thavaratnam
1979 Anithijananthan
1981 K. Thomas
1982 V. Paul Pirahalathan
1983 -
1984 G. Piratheepan
1985 -
1986 K. Kalavanan
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 N. Vijayakumar
1992 S. Manivathanan
1993 K. Suresh
1994 S. Dixon Vijendran
1995 J. Clement
1996 -
1997 J. Pirathapan
1998 P. Conmaccario